Wydarzenia

Strona główna Wydarzenia

Godziny Otwarcia Święta Wielkanocne

2020-04-10

Drodzy Klienci

W  Wielką Sobotę 11 kwietnia Galeria Krosno będzie czynna od godziny 9:00 do godziny 13:00. Przypominamy że na terenie Galerii Krosno funkcjonują: - Drogerie Laboo oraz Hebe - Apteka.

Życzenia Noworoczne

2019-12-31

Wszelkiej pomyślności, dużo radości, oraz spełnienia marzeń w nadchodzącym roku życzy Galeria Krosno.

Godziny Otwarcia Galerii Krosno Okres Świąteczny

2019-12-23

24.12.2019 Galeria czynna do 13:30.
25.12.2019-26.12.2019 Galeria nieczynna.
31.12.2019 Galeria czynna do godziny 14:00.

Wielka Akcja Pakowania Prezentów W Galerii Krosno 21-22 Grudnia

2019-12-17

Wielka Akcja Pakowania Prezentów W Galerii Krosno 21-22 Grudnia 2019 roku. W godzinach 10-15.  Serdecznie zapraszamy do udziału.

Galeria Krosno Miejsce Świątecznych Zakupów

2019-12-07

Galeria Krosno Miejsce Świątecznych ZakupówNowa Twarz Galerii Krosno

2019-11-29

Nowa Twarz Galerii Krosno

Ogłoszenie Wyników Plebiscytu Na Twarz Galerii Krosno

2019-11-28

Ogłoszenie Wyników Plebiscytu Na Twarz Galerii Krosno. Galeria Krosno piątek 29 listopada godzina 19:00.

Zostań Twarzą Galerii Krosno

2019-11-07

Marzy Ci się kariera modelki/modela a nie wiesz jak zacząć?
TO PROSTE
Przyjdź na casting do Galerii Krosno i sprawdź się przed obiektywem?
Internauci zadecydują
Nagrodą w plebiscycie jest profesjonalna sesja zdjęciowa oraz kontrakt z Galerią Krosno na sesję promocyjne w roku 2020-stym.

Warunki konieczne:
Wiek: minimum 18 lat

Próbna sesja zdjęciowa odbędzie się w piątek (15 listopada), w godzinach od 16:00 do 20:00, na terenie Galerii Krosno
(I-wsze piętro, nowa część).

Udział w sesji jest całkowicie BEZPŁATNY
Wygrywa osoba, która zbierze najwięcej głosów internautów.

Finał już 28 listopada.
ZAPRASZAMY
Regulamin akcji promocyjnej Galerii Krosno "Zostań twarzą Galerii Krosno"

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Plebiscyt na Małą Modelkę i Małego Modela Galerii Krosno" zwanej dalej „Plebiscytem” jest Galeria Krosno Sp. z o.o., ul. Legionów 17, 38-400 Krosno, numer NIP 684-245-29-06, zwana "Organizatorem".
2. Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Plebiscytu, zasady uczestnictwa, rodzaje nagród oraz sposób przekazania nagród.
3. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na FB https://www.facebook.com/GaleriaHandlowaKrosno/
4. Plebiscyt nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem Facebook.com, ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za Plebiscyt. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje związane z Plebiscytem powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora.
5. Plebiscyt odbywa się w dniach 15.11.2019r. do 28.11.2019r., w godzinach pracy Galerii Krosno.
6. Uczestnictwo w Plebiscycie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości.
7. Uczestnik, biorąc udział w Plebiscycie, udziela na rzecz Organizatorów bezterminowej i nieodpłatnej zgody na utrwalanie, rozpowszechnianie i publikację swojego wizerunku, utrwalonego w trakcie trwania Plebiscytu.

§2
Warunki, uczestnictwo i przebieg Plebiscytu

1. W Plebiscycie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie obojga płci
2. W dniu 15.11.2019r. w godzinach od 16:00 do 20:00 na terenie Galerii Krosno, każdy chętny może wziąść udział w sesji zdjęciowej.
3. W Plebiscycie może wziąć udział: każda osoba fizyczna, przebywająca lub zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Galerii Krosno oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Plebiscytu, w tym także pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego Galerii Krosno. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana.
5. Zdjęcia z wizerunkami wszystkich kandydatów i kandydatek do tytułu "Zostań twarzą Galerii Krosno" będą umieszczone na FB https://www.facebook.com/GaleriaHandlowaKrosno/
Galerii Krosno od dnia 18.11.2019r.
6. W dniach od 18.11.2019r. od godziny 8:00 do dnia 28.11.2019r. do godziny 20:00 będzie się odbywało głosowanie w Plebiscycie na Twarz Galerii Krosno.
7. Głosy na swoich faworytów będzie można oddawać poprzez polubienia zdjęć kandydatów umieszczonych na stronie FB https://www.facebook.com/GaleriaHandlowaKrosno/
Galerii Krosno głosując za pośrednictwem polubień, klikając na zdjęcie każdy potwierdza, że zapoznał się z regulaminem Plebiscytu; jedno polubienie to jeden głos w Plebiscycie na dana kandydaturę.
8. Organizator powoła komisję plebiscytową złożoną z dwóch osób.
9. Wyniki zostaną opublikowane na stronie FB https://www.facebook.com/GaleriaHandlowaKrosno/.
10. W drodze polubień przez portal FB zostanie wyłoniony zwycięzca – będzie to osoba, która otrzyma najwięcej polubień pod swoim zdjęciem.
11. Wyniki zostaną opublikowane 29.11.2019r. po godzinie 20:00
§3
Nagrody
1. Osoba wyłoniona w wyniku głosowania, otrzyma szansę udziału w profesjonalnej sesji zdjęciowej mającej na celu promocję Galerii Krosno.
Wyrażenie zgody na opublikowanie zdjęcia w głosowaniu jest jednoczesnym zobowiązaniem , że w razie wyboru danej osoby weźmie ona udział w sesji.
2. Kontrakt na wszelkie działania promocyjne, związane z wykonaniem kolejnych zdjęć na potrzeby promocyjne Galerii Krosno ważny do końca 2020 roku.
3. Wartość nagrody jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.).
3. Przeniesienie prawa własności do nagrody może być dokonane wyłącznie na rzecz zdobywcy nagrody. Uprawnienie do żądania przeniesienia własności nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.
§4
Postanowienia końcowe

1. Plebiscyt nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz U. z 2018 r., poz. 165 z późn.zm.).
2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 KC.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu Plebiscytu z ważnych powodów, a także z powodu zawieszenia, przerwania, odwołania, skrócenia lub przedłużenia Plebiscytu. Wszelkie zamiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na oficjalnym FB Galerii Krosno
6. O wszelkich zmianach warunków i zasad Plebiscytu Uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez udostępnieniu zmian na oficjalnym FB Galerii Krosno oraz siedzibie Organizatora
7. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
8. Wszelkie opisy Plebiscytu wykorzystywane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych Plebiscytu mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążącą posiada jedynie Regulamin w całej swojej treści.
9. Organizator ani inne podmioty współpracujące, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy
i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.
11. We wszystkich sprawach dotyczących Plebiscytu, a nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
12. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2019r.

10 lipca Otwarcie Nowego Sklepu

2019-07-04

Zapraszamy wszystkich na otwarcie nowego sklepu w Galerii Krosno.

10 lipca czeka na Państwa  mnóstwo promocji z tytułu otwarcia.

Serdecznie Zapraszamy

1 2 3 4 ... 7