Wydarzenia

Strona główna Wydarzenia

Harmonogram Pracy w Okresie Świątecznym

2018-12-22

W dniu 24 grudnia Galeria Krosno czynna do godziny 14:00, zaś 25 i 26 grudnia Galeria będzie nieczynna oraz 31 grudnia Galeria będzie czynna do godziny 14.

Pakowanie prezentów na terenie Galerii Krosno

2018-12-21

Na terenie Galerii Krosno 22 i 23 grudnia odbędzie się pakowanie prezentów
w godzinach 10:00 - 14:00. Wystarczy zrobić zakupy na terenie Galerii,
i udać się do Hostess które po okazaniu paragonu, zapakują w ładny
i oryginalny prezent.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Odwiedziny Świętego Mikołaja

2018-12-08

W dniu 8 Grudnia Galeria Krosno została odwiedzona przez Świętego Mikołaja i jego pomocników. Św. Mikołaj wręczył najmłodszym wspaniałe prezenty.

Święty Mikołaj w Galerii Krosno!!!

2018-12-05

W dniu 8 Grudnia od godziny 11 do godziny 13 odbędzie się Mikołaj na terenie Galerii Krosno.  Mikołaj wręcza prezenty.

Serdecznie Zapraszamy

Finał Akcji Mały Model i Mała Modelka

2018-10-13

W dniu 13 października na terenie Galerii Krosno odbył się finał plebiscytu Mała Modelka  i Mały Model. Wszystkim laureatom Serdecznie Gratulujemy.

Wernisaż Plastyczny Na Terenie Galerii Krosno

2018-09-24

W dniu 24 września na terenie Galerii Krosno odbyła się wystawa sztuk plastycznych.

„Plebiscyt na Małą Modelkę i Małego Modela Galerii Krosno”

2018-09-12

W dniach od 01.09 do 22.09 zrób zakupy na terenie Galerii Krosno na łączną kwotę co najmniej 300 zł i przyprowadź dziecko na profesjonalną sesję zdjęciową.

Więcej szczegółów w sklepach oraz w regulaminie.

 

Regulamin akcji promocyjnej dla Klientów Galerii Krosno „Plebiscyt na Małą Modelkę i Małego Modela Galerii Krosno”

 

§1-Postanowienia ogólne

1.Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Plebiscyt na Małą Modelkę i Małego Modela Galerii Krosno” zwanej dalej „Plebiscytem” jest Galeria Krosno Sp. z o.o., ul. Legionów 17, 38-400 Krosno, numer NIP 684-245-29-06, zwana „Organizatorem”.

2.Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Plebiscytu, zasady uczestnictwa, rodzaje nagród oraz sposób przekazania nagród.

3.Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na FB https://www.facebook.com/GaleriaHandlowaKrosno/

4.Plebiscyt nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem Facebook.com, ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za Plebiscyt. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje związane z Plebiscytem powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora.

5.Plebiscyt odbywa się w dniach 12.09.2018r. do 13.10.2018r., w godzinach pracy Galerii Krosno.

6.Uczestnictwo w Plebiscycie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

w całości, a w przypadku uczestników małoletnich ich opiekunowie prawni zobowiązani są do przestrzegania jego postanowień.

7.Uczestnik, a w przypadku dziecka małoletniego jego opiekun prawny, biorąc udział

 w Plebiscycie, udziela na rzecz Organizatorów bezterminowej i nieodpłatnej zgody na utrwalanie, rozpowszechnianie i publikację wizerunku swojego dziecka, utrwalonego

w trakcie trwania Plebiscytu i jego finału.

§2-Warunki, uczestnictwo i przebieg Plebiscytu

1.W Plebiscycie mogą wziąć udział dzieci obojga płci w wieku od 4 do 11 lat, których opiekunowie prawni dokonają zakupów w Galerii Krosno na kwotę co najmniej 300zł

w dniach od 01.09.2018r. do 22.09.2018r.

2.W dniu 21.09.2018r. w godzinach 16:00-20:00 oraz w dniu 22.09.2018r. w godzinach 11:00-17:00, na terenie Galerii Krosno, po przedstawieniu paragonów na kwotę co najmniej 300zł, dziecko będzie mogło wziąć udział w sesji zdjęciowej.

3.W Plebiscycie może wziąć udział: każda osoba fizyczna, przebywająca lub zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4.W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Galerii Krosno oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Plebiscytu, w tym także pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego Galerii Krosno. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana.

5. Zdjęcia z wizerunkami wszystkich kandydatów i kandydatek do tytułu „Małej Modelki

i Małego Modela Galerii Krosno” będą umieszczone na FB https://www.facebook.com/GaleriaHandlowaKrosno/, Galerii Krosno oraz na slimboardach na terenie Galerii od dnia 26.09.2018r.

6. W dniach od 26.09.2018r. od godziny 10:00 do dnia 8.10.2018r. do godziny 17:00 będzie się odbywało głosowanie w Plebiscycie na Małą Modelkę i Modela Galerii Krosno.

7. Głosy na swoich faworytów będzie można oddawać na dwa sposoby:

A. oddanie głosu poprzez wpisanie numeru zdjęcia na kuponie wydanym w sklepie w Galerii Krosno; kupony będą dostępne we wszystkich sklepach Galerii Krosno; kupon po wypełnieniu należy wrzucić do urny wystawionej obok citylight ze zdjęciami kandydatów . Jedna osoba może wypełnić więcej niż jeden kupon.

B. polubienia zdjęć kandydatów umieszczonych na stronie FB https://www.facebook.com/GaleriaHandlowaKrosno/

Galerii Krosno głosując za pośrednictwem polubień, klikając na zdjęcie każdy potwierdza, że zapoznał się z regulaminem Plebiscytu; jedno polubienie to jeden głos w Plebiscycie na dana kandydaturę; obowiązują dwie kategorie wiekowe :

•4-7 lat chłopcy, 4-7 lat dziewczynki

•8-11 lat dziewczynki, 8-11 lat chłopcy,

8. Organizator powoła komisję plebiscytową złożoną z dwóch osób.

9. Wyniki zostaną opublikowane na stronie FB https://www.facebook.com/GaleriaHandlowaKrosno/.

10. W drodze polubień przez portal FB zostaną wyłonieni:

• 3 dziewczynki w kategorii 4-7 oraz 3 chłopców w kategorii 4-7

• 3 dziewczynki w kategorii 8-11 oraz 3 chłopców w kategorii 8-11

Będą to dzieci, które dostały najwięcej polubień pod swoim zdjęciem.

11. W drodze głosowania na kuponach zostaną wyłonieni:

• 3 dziewczynki w kategorii 4-7 oraz 3 chłopców w kategorii 4-7

• 3 dziewczynki w kategorii 8-11 oraz 3 chłopców w kategorii 8-11

Będą to dzieci, które dostały najwięcej głosów.

12. Wyniki zostaną opublikowane 10.10.2018r.

§3-Nagrody

1.Dzieci wyłonione w wyniku głosowania, łącznie 24 osoby, zostaną nagrodzone i w dniu 13.10.2018r. wezmą udział w pokazie mody dziecięcej na terenie Galerii Krosno.

Wyrażenie zgody na opublikowanie zdjęcia dziecka i wzięcie udziału w głosowaniu jest jednoczesnym zobowiązaniem , że w razie wyboru dziecka weźmie ono udział w pokazie mody.

2. Nagrodami w Plebiscycie są słodkie upominki i pluszowe misie.

3. Mała Modelka i Mały Model w każdej kategorii wiekowej dostaną dodatkowo duże maskotki i słodycze.

4. Wartość nagrody jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.).

5.Nagrody rzeczowe w Plebiscycie nie podlegają wymianie na ich ekwiwalent pieniężny.

6.Przeniesienie prawa własności do nagrody może być dokonane wyłącznie na rzecz zdobywcy nagrody. Uprawnienie do żądania przeniesienia własności nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

§4-Postanowienia końcowe

1. Plebiscyt nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz U. z 2018 r., poz. 165 z późn.zm.).

2.Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 KC.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu Plebiscytu z ważnych powodów, a także z powodu zawieszenia, przerwania, odwołania, skrócenia lub przedłużenia Plebiscytu. Wszelkie zamiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na oficjalnym FB Galerii Krosno

6.O wszelkich zmianach warunków i zasad Plebiscytu Uczestnicy zostaną poinformowani

z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez udostępnieniu zmian na oficjalnym FB Galerii Krosno oraz siedzibie Organizatora

7.Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

8.Wszelkie opisy Plebiscytu wykorzystywane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych Plebiscytu mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążącą posiada jedynie Regulamin w całej swojej treści.

9.Organizator ani inne podmioty współpracujące, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy

 i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości.

10.Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.

11.We wszystkich sprawach dotyczących Plebiscytu, a nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

12.Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

13.Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 września 2018r.

 


250 plecaków rozdane

2018-09-02

Rozdaliśmy 250 plecaków w dniach od 20 sierpnia do 2 września z powodu wyczerpania zapasów nagród akcje musieliśmy zakończyć przed czasem. Wkrótce kolejne akcje.

Paragony zbieraj - plecaki odbieraj!

2018-08-20

20 sierpnia Zrób zakupy, zachowaj paragon- odbierz prezent. Ruszyła akcja '' paragony zbieraj-plecaki odbieraj''. Szczegóły akcji u hostessy na terenie Galerii Krosno.

1 2 3 4 5 ... 7